Genvejsmenu

De forskellige typer af vederlag

Få mere at vide om de enkelte typer af vederlag, som knytter sig til forskellige hverv i Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, Økonomiudvalget, opgaveudvalgene samt bestyrelser, råd og nævn.

Fast vederlag 

Det faste vederlag gives for medlemskab af Kommunalbestyrelsen og for møder m.v. generelt som følge af medlemskabet af Kommunalbestyrelsen.

Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør det faste vederlag med virkning fra 1. april 2016 89.314 kr. årligt (reguleret).

Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at få tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion på 20.741 kr. i det faste vederlag (grundbeløb pr. 1. april 2016).

Tillægsvederlag

Der gives til tillægsvederlag gives til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet.

Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør 13.819 kr. årligt med virkning fra 1. april 2016 (reguleret).

Udvalgsvederlag

I Gentofte Kommune er der nedsat følgende udvalg, se styrelsesvedtægten:

 • Økonomiudvalget
 • Socialudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
 • Byplanudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Pr. 1. april 2016 udgjorde vederlaget for medlemskab af Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg i Gentofte Kommune 20.517,36 kr. Formanden og næstformanden for et udvalg modtager særskilt vederlag, og derfor ikke udvalgsvederlag (se nedenfor). Til medlemmerne af Børn- og Ungeudvalget ydes et vederlag, der udgør 3.000,00 kr. årligt.

Der nedsættes løbende opgaveudvalg, som er midlertidige, rådgivende udvalg i medfør af styrelseslovens §17, stk. 4. Der udbetales ikke vederlag til medlemmerne af opgaveudvalget, bortset fra til formanden og næstformanden for udvalget (se nedenfor).

Formands- og næstformandsvederlag 

Det følger af Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt, der er ændret med virkning fra 1. januar 2017, at der ydes følgende vederlag til formændene for de stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget: 

 • Formanden for Socialudvalget – 15,2 % af borgmesterens vederlag 
 • Formanden for Børn- og Skoleudvalget – 15,2 % af borgmesterens vederlag 
 • Formanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag 
 • Formanden for Byplanudvalget – 15,2 % af borgmesterens vederlag 
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget – 15,2 % af borgmesterens vederlag 
 • Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget – 11,4 % af borgmesterens vederlag 
 • Formanden for Folkeoplysningsudvalget – 7,6 % af borgmesterens vederlag 
 • Formanden for Børne- og Ungeudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag 

Borgmesterens vederlag er reguleret af vederlagsbekendtgørelsen. Vederlaget er pr. 1. januar 2017 985.729 kr. årligt. Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget og vederlægges ikke særskilt for dette hverv. 

Det følger endvidere af Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt, at der med virkning fra 1. januar 2017 ydes følgende vederlag til næstformændene for Økonomiudvalget og de stående udvalg:

 • Næstformanden for Økonomiudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag 
 • Næstformanden for Socialudvalget – 7,6 % af borgmesterens vederlag 
 • Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget – 7,6 % af borgmesterens vederlag 
 • Næstformanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag 
 • Næstformanden for Byplanudvalget – 7,6 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget – 7,6 % af borgmesterens vederlag
 • Næstformanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget – 5,7 % af borgmesterens vederlag 

1. viceborgmesteren får et vederlag på 5,3 % af borgmesterens vederlag og 2. viceborgmesteren modtager et vederlag på 2,3 % af borgmesterens vederlag med virkning fra 1. januar 2017. 

Der er fra 1. januar 2017 indført et vederlag til formænd og næstformænd for opgaveudvalgene, der svarer til henholdsvis formands- og næstformandsvederlaget i Kultur- Unge- og Fritidsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Eventuelle vederlag som formand og/eller næstformand i de stående udvalg eller Økonomiudvalget modregnes. Vederlaget udbetales kun for den periode, de pågældende fungerer som formand henholdsvis næstformand.

Vederlag for andre kommunale hverv 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre der varetager kommunale hverv vil i visse tilfælde have krav på vederlag for udførelsen af kommunale hverv, der varetages i henhold til anden lovgivning. For langt de fleste af denne type hverv ydes der imidlertid ikke et vederlag, men i stedet diæter eller udgiftsgodtgørelse, eller i visse tilfælde ingen af delene. 

Der vil kunne være vederlag for hvervet som bestyrelsesmedlem i et selskab, f.eks. et I/S eller et A/S, som kommunen deltager i, eller et kommunalt fællesskab i henhold til den kommunale styrelseslovs §60. Hverv, som en kommunalpolitiker varetager efter valg eller forslag fra KL, vil også i visse tilfælde være vederlagt.

 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,