Værdighedspolitik

"Hverdagen" er omdrejningspunktet for værdighedspolitikken på ældreområdet i Gentofte.

Dans i haven på Ordruplund

Dan Turèll sagde ”mest af alt holder jeg af hverdagen” - Og det er også grundstemningen i kommunens værdighedspolitik: der skal være plads til smil, man skal opleve livsglæde og selvbestemmelse. Centralt for værdigheden er at kunne fortsætte med at leve det liv, man kender og holder af, selvom omstændighederne ændrer sig.

Værdighedspolitikken beskriver det værdige ældreliv helt overordnet og i forhold til fem temaer:

  • livskvalitet 
  • selvbestemmelse
  • mad og ernæring
  • en værdig død 
  • kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Mange har bidraget

Forslaget til en værdighedspolitik er skrevet af et opgaveudvalg bestående af fire borgere og fire kommunalpolitikere. Forud for opgaveudvalgets arbejde har ca. 1200 beboere i plejeboliger, modtagere af hjemmehjælp og træning eller behandling på Tranehaven, dagcentergæster, beboerpårørende-råd, medarbejdere og ledere, Seniorrådet og Handicaprådet været inddraget i processen og givet deres bud på, hvad et værdigt ældreliv er.
  
”Det er en stor styrke for værdighedspolitikken, at der er så mange, der har bidraget, for politikken hviler på en fælles forståelse af, hvordan vi styrker den enkeltes værdighed i hverdagen”, uddyber Bente Frimodt-Møller, formand for Socialudvalget.

Baggrunden

Med vedtagelsen af Finansloven i december 2015 blev det et krav, at alle kommuner inden 1. juli skal udarbejde en værdighedspolitik. Målgruppen for politikken er de +65-årige, som modtager ydelser inden for serviceloven, altså hjemmepleje, genoptræning, bor i plejebolig, får madservice eller hjælpemidler.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for kommunens ældrepleje, og samtidig sætte den overordnede værdimæssige ramme for kommunens ældrepolitik.

Værdighedspolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016.

Hent og læs Værdighedspolitikken under Dokumenter. Du kan også se de to forslag til anvendelse af midlerne afsat til arbejdet med mere værdighed i ældreplejen, som Gentofte har ansøgt ministeriet om.