Beredskabskommission i Gentofte Kommune

Gentofte Kommunen har et redningsberedskab, der altid er klar til at rykke ud ved brand, redning af mennesker og værdier og ved miljøuheld.

Kommunen skal derudover også have et civilt beredskab, som skal kunne få kommunens administration, infrastruktur, genhusning og andre vigtige funktioner til at fungere på nødblus ved større hændelser - f.eks. drikkevandsforurening, større ildebrand på plejehjem eller ved længerevarende strømsvigt.

Planer og instrukser for disse funktioner er samlet i en kommunal beredskabsplan, som hvert 4. år godkendes af kommunalbestyrelsen. Løbende opdateringer og ændringer af planen sker efter behov.

Brandloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen nedsætter en beredskabskommission, der skal varetage den umiddelbare forvaltning af beredskabet.

Beredskabskommissionens opgaver

Som eksempler på opgaver kan nævnes brandvæsenets driftsøkonomi, omfanget af det nødvendige materiel og mandskab, etablering af vandforsyning til brandhaner og kontakt til beredskabschefen, som har ansvaret for den daglige ledelse af brandvæsenet.

Beredskabskommissionens medlemmer

Borgmesteren er født formand for Beredskabskommissionen og er den direkte forbindelse til kommunalbestyrelsen. Der afholdes 4 møder årligt, hvor bl.a. statistik og status på udrykninger gennemgås.

De valgte medlemmer af Gentofte Kommunes Beredskabskommission for perioden 2014-2017 er:

  • Katja S. Johansen
  • Birgitte Schmidt 
  • Bjarne Burkal
  • Aase D. Madsen
  • Arne Würgler

Derudover er Nordsjællands Politi repræsenteret i kommissionen på skift af Helge Holbæk og Finn Borck Andersen.

Som observatør for de frivillige organisationer er Jesper Hermund udpeget.