Bevillingsnævnet - Gentofte Kommune

Bevillingsnævnet

Ansøgninger om alkoholbevilling, nattilladelse og bestyrergodkendelse til restauranter, caféer, pizzeriaer og andre serveringssteder behandles i Bevillingsnævnet.

I Gentofte Kommune har Kommunalbestyrelsen nedsat et Bevillingsnævn med syv medlemmer.

I perioden 2018-2021 er medlemmerne:

 • Birgitte Dember
 • Sagkyndig Henrik Thorup 
 • Mette Werge Witt
 • Joan Jørgensen
 • Morten T. Skovgaard Rasksen, Nordsjællands Politi
 • Valgt efter indstilling af Hotel- Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA): Mogens Stendrup 
 • Valgt efter indstilling af 3F: Trine Heiberg 
   

Nedenfor kan du læse mere om:

 • Hvilke sager Bevillingsnævnet behandler
 • Lejlighedsbevilling
 • Udeservering
 • Alkohol & unge
 • Hvordan man ansøger om alkoholbevilling
 • Hvordan Bevillingsnævnet arbejder
 • Udløb af bevillingen
 • Ændringer i direktion og bestyrelse

 

Hvilke sager behandler Bevillingsnævnet?

Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager, hvor personer og virksomheder med serveringssted i Gentofte Kommune har ansøgt om alkoholbevilling eller om fornyelse af alkoholbevilling. Desuden skal Bevillingsnævnet godkende bestyreren for et serveringssted med alkoholbevilling.

En alkoholbevilling kan meddeles for max. 8 år. Ved uerfarenhed med restaurationsvirksomhed gives bevillingen typisk for en 2-årig periode. Efter bevillingsudløb skal der søges om fornyelse.

Bevillingsnævnet træffer også afgørelse i sager, hvor personer og virksomheder med serveringssted i Gentofte Kommune har ansøgt om tilladelse til at holde åbent efter den almindelige lukketid, dvs. såkaldt nattilladelse.

I Gentofte Kommune er den almindelige lukketid kl. 02.00, dvs. at et serveringssted kan holde åbent til kl. 02 om natten uden at spørge om særlig tilladelse. I forbindelse med en ansøgning om udvidet åbningstid (nattilladelse) kan der gives tilladelse til at holde åbent til kl. 05. Meddelelse af nattilladelse forudsætter politiets samtykke.

Lejlighedsbevilling

 Lejlighedsbevilling meddeles ikke af Bevillingsnævnet, men af Nordsjællands Politi. Hvis ansøgningen om lejlighedsbevilling indeholder en ansøgning om udvidet åbningstid (fra 2 til 5) skal Bevillingsnævnet godkende, at der gives tilladelse til dette.

Gå til Nordsjællands Politis hjemmeside

Udeservering

Udeservering kræver særskilt tilladelse fra Bevillingsnævnet. Det skal derfor fremgå af ansøgningen om alkoholbevilling, hvorvidt der ønskes tilladelse til udeservering.

Hvis udeserveringen foregår på offentlig vej / fortov kræver udeservering også tilladelse fra Park og Vej. Læs om regler og ansøgning på siden om brug af offentlige arealer

En ansøgning om udeservering skal indeholde en beskrivelse af:

 • Omfanget af udeserveringen, antallet af borde og stole (fx vedlagt en tegning)
 • Indretningen af udeserveringen, herunder fx afstand til omkringboende
 • Oplysning om hvorvidt det foregår på offentlig vej/fortov eller egen matrikel

Ansøgning om udeservering kan ske i forbindelse med ansøgningen om alkoholbevilling (se nedenfor), eller særskilt ved ansøgning til bevillingsnaevn@gentofte.dk.

Alkohol & Unge

Formålet med Gentofte Kommunes sundhedspolitik og alkoholstrategi er at fremme en alkoholkultur, der ikke har negativ indvirkning på borgernes sundhed og på børn og unges opvækstbetingelser.

Forebyggelse og Sundhedsfremme og SSP har på den baggrund udarbejdet en ny pjece om alkohol og unge med information til udskænkningssteder.  

Hvordan ansøger man om alkoholbevilling?

 
Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelser indgives til Nordsjællands Politi, Kundecenter, Bevillinger & Tilladelser, Østergade 1, 3400 Hillerød, hvor også skemaer kan rekvireres.

Vedlagt er en vejledning til nye ansøgere om, hvad man særligt skal være opmærksom på når man ansøger om alkoholbevilling i Gentofte Kommune.

Du kan finde flere oplysninger om telefonnummeret og åbningstiderne for Nordsjællands Politis Kundecenter, Bevillinger & Tilladelser via link nederst på siden, ligesom du også kan finde de blanketter, du skal bruge til din ansøgning på politiets hjemmeside.

Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelser indgives til Nordsjællands Politi, Borgerservice, Østergade 1, 3400 Hillerød, hvor også skemaer kan rekvireres.

Du kan finde flere oplysninger om telefonnummeret og åbningstiderne for Nordsjællands Politis Borgerservice via link nederst på siden, ligesom du også kan finde de blanketter, du skal bruge til din ansøgning på politiets hjemmeside.

Gå til Nordsjællands Politis hjemmeside

Gå til blanketter hos Nordsjællands Politi

 

Hvordan arbejder Bevillingsnævnet?

Ansøgningerne om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse oversendes fra Nordsjællands Politi til Bevillingsnævnet med en indstilling om sagens afgørelse. 

I det omfang det oversendte materiale, herunder indstillingen, indeholder oplysninger om faktiske omstændigheder af betydning for sagens afgørelse, som ansøgeren ikke er bekendt med, sendes disse bilag til udtalelse hos ansøgeren. Der gives normalt en svarfrist på to uger.

Hvis ansøgeren ikke reagerer, afgøres sagen på det foreliggende grundlag.

Bevillingsnævnets afgørelser træffes i møder på grundlag af det samlede skriftlige sagsmateriale.

Sager afgjort af Bevillingsnævnet kan ankes til Kommunalbestyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af nævnets afgørelse.         

Bevillingsnævnet kan kontaktes på e-mail adresse bevillingsnaevn@gentofte.dk

Udløb af bevillingen

Alkoholbevillingen bortfalder ved udløb, og man skal i god tid inden bevillingen udløber, ansøge politiet om fornyelse – se link til Nordsjællands Politis hjemmeside ovenfor.

Ændringer i direktion og bestyrelse

Hvis der sker ændringer i sammensætningen af direktionen eller bestyrelsen for et selskab, der har alkoholbevilling, har man pligt til at meddele det til politiet.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,