Folkeoplysningsudvalget - Gentofte Kommune

Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning.

Kommunalbestyrelsen nedsætter et nyt Folkeoplysningsudvalg og inviterer de frivillige folkeoplysende foreninger, idrætten og spejderne til at indstille repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Kommunalbestyrelsen udpeger, 12 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter (Ældre Sagen, Gentofte og Gentofte Kommunes fritidschef) til Folkeoplysningsudvalget. 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand. Udvalget fungerer i en 4-årig periode.

Jf. vedtægterne sammensættes udvalget af: 

  • 3 medlemmer og mindst 3 stedfortrædere for disse efter indstilling fra oplysningsforbund (virksomhed inden for den folkeoplysende undervisning, jf. folkeoplysningslovens kap. 4).
  • 5 medlemmer og mindst 5 stedfortrædere for disse efter indstilling fra idræts- og spejderforeninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år (virksomhed inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningslovens kap. 5). Pladserne fordeles med 3 repræsentanter for idrætten og 2 repræsentanter fra spejderne.
  • 1 medlem og mindst 1 stedfortræder efter indstilling fra lokale handicapforeninger.
    Findes der ikke lokale handicapforeninger, eller ønsker disse ikke repræsentation, tilfalder pladsen oplysningsforbundene.
  • 3 medlemmer og 3 stedfortrædere vælges af kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer.

Hvem kan indstilles

For at kunne indstilles til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at den pågældende repræ-senterer en forening, som i det seneste år har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud eller fået anvist et lokale.

Hvornår er der frist

Indstillinger fremsendes inden den 15. januar 2018 til:

fritid@gentofte.dk 

Eller til:
Kultur, Unge og Fritid
Att. Tine Koch
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Folkeoplysningsudvalgets virksomhed

Folkeoplysningsudvalgets virksomhed udføres inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget hører ind under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fritidschef, Stig Eiberg, tlf. 39 98 50 16 eller e-mail: fritid@gentofte.dk