Udpegelse af nævninge og domsmænd

Byrettens og landsrettens nævninge- og domsmandslister dannes ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne indenfor retskredsen. Næste udtagelse til grundlisten sker i marts 2020.

Grundlisterne fremkommer ved at hver kommune i retskredsen nedsætter et Grundlisteudvalg, der udtager et antal personer (afhængigt at indbyggertal i kommunen).

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten:

 • skal være uberygtede
 • skal have valgret til Folketinget
 • du skal være mindst 18 år, og må ikke fylde 70 år inden udgangen af 2019 
 • ikke må lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dem ude af stand til at varetage en nævnings og domsmands pligter
 • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • ikke må være ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet mv.
 • ikke må være sognefogeder eller gejstlige i anerkendte trossamfund, herunder i folkekirken.

Læs mere om domsmandssager eller nævningesager.

Fremgangsmåde i forbindelse med udtagelsen

Grundlisteudvalgets sekretariat anmoder de partier, der er repræsenteret i Gentofte Kommunalbestyrelse, om at indstille et antal personer til grundlisten, som svarer til partiets forholdsmæssige antal.

Gentofte Kommune modtager derudover løbende en række henvendelser fra personer, der uden at være indstillet af et parti ønsker at blive udtaget til grundlisten.

Ved udtagelsen til grundlisten har det hidtil været praksis, at de af partierne indstillede personer først udtages. Dernæst udtages personer, der selv har henvendt sig. I 2011 blev alle personer, der selv havde henvendt sig, også udtaget til grundlisten. 

Læs Justitsministeriets vejledning til domsmænd og nævninge.

Næste udtagelse

Grundlisteudvalget i Gentofte Kommune har i marts 2015 udtaget 239 personer til grundlisten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Næste udtagelse til grundlisten finder sted i marts 2020. Ansøgning om at blive optaget på grundlisten kan ske fra efteråret 2019. Ansøgningsskema kan findes her på siden på samme tidspunkt.  

Personer der primo 2019 er bosiddende i Gentofte Kommune, kan rette henvendelse til kommunen, hvis de ønsker at blive udtaget til grundlisten.

Ansøgningsskema til udtagelse kommer her på siden i efteråret 2019.

Hvem er medlemmer af Grundlisteudvalget?

I perioden 2018-2021 er medlemmerne:

 • Birgitte Dember
 • Søren Schock Petersen
 • Esben Larsen
 • Pia Loft
 • Martin Iversen.

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,