Af Trine Suhr-Jessen d. 2017-11-09 11:36:08 - Gentofte Kommune

Adolphsvej 59 - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i Kommuneplan 2017 for Adolphsvej 59,1., matrikel nr. 1 aa, Gentofte, er i forudgående høring i perioden fra den 23. oktober til og med 12. november 2017.

Dato: 09-11-2017

Indsendt af: Trine Suhr-Jessen

Jeg er helt enig med Vibeke Jørgensen, som indsendte følgende høringssvar den 8.11.2017:
"Jeg synes tankerne om etablering af en iværksætterklub for børn og unge på Adolphsvej 59 i eftermiddagstimerne og først på aftenen er gode under følgende præmisser:
1. Grundlaget for etablering af en iværksætterklub skal være en dispensation til at bruge etagearealet på 1. sal til erhverv så længe arealet benyttes til iværksætterklub
2. Åbningstiderne for iværksætterklubben skal udelukkende være i eftermiddagstimerne og først på aftenen, og der skal altid være personale tilsteder både for de mindre og de større børn
3. Det ændrede bilparkeringsbehov skal ses i sammenhæng med den høje udnyttelse af parkeringsbelægning på Adolphsvej og de tilstødende villaveje.
Ad 1: Grundlaget for etablering af iværksætterklubben skal være en dispensation til indretning og drift af en iværksætterklub , da en ændring af lokalplanen med tilhørende tillæg til kommuneplan til ”anvendelse af Adolphsvej 59 1. sal til erhverv” vil medføre, at der fremover vil kunne etableres erhverv af ukendt art og omfang med deraf eventuel affødt støj og øvrige gener for miljøet i vort boligområde. I dispensationen bør iværksætterklubbens formål fremgå, således at der kun kan foregå aktiviteter indenfor Skaberiets rammer.
Ad 2: Åbningstiderne for iværksætterklubben skal udelukkende være i eftermiddagstimerne og først på aftenen - hvilket skal fremgå af dispensationen - og der skal altid være personale tilstede både for de mindre og de større børn. Hverken mindre eller større børn skal således have adgang til iværksætterklubben hele døgnet, ”når det passer dem” (citat fra udsendt materiale fra forvaltningen).
Ad 3: I materialet fra forvaltningen fremgår det ”Det ansøgte forudsætter etablering af yderligere 3-4 parkeringspladser”. Det ønskes præciseret, at der er tale om bilparkering og, at pladserne skal etableres på parcellen Adolphsvej 59. Grundlaget for beregningen af antallet af nye pladser ønskes oplyst. Forvaltningen bør se behovet for bilparkering på området i sammenhæng med, at parkeringskapaciteten på Adolphsvej og de tilstødende villaveje allerede nu er opbrugt."