Af Jan d. 2017-11-15 12:02:12 - Gentofte Kommune

Charlottenlund Slotshave - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved Charlottenlund Slotshave, matrikel 1a, Charlottenlund.

Dato: 15-11-2017

Indsendt af: Jan

HØRINGSSVAR NOVEMBER 2O17

Som i livet er det også i Charlottenlund Slotshave. Noget er ideelt og noget er reelt. Ideelt ville det være, hvis Slotshaven med samtlige bygninger ved fraflytningen af Danmarks Akvarium og DTU Aqua var overgået til kulturelle formål. Men det må erkendes, at ingen kulturelle aktører har været i stand til at byde ind med fuldt finansierede projekter, inden den af ejeren, Slots- og Kulturstyrelsen, fastsatte tidsfrist. Reelt er udlejningen derved sket til hidtidig lovlig anvendelse, det vil sige kontorer, altså erhverv.

En forsinket fastlæggelse af anvendelsen af Slot, Ishus og Det Gule Hus alene til kultur vil medføre pålæg om ophør af hidtidig lovlig anvendelse med tilhørende sagsanlæg mod lejer. Forventeligt sagsanlæg fra lejer mod ejer. Fra ejer mod kommune. Inddragelse heri af tilsynsmyndighed og fredningsmyndighed, etc. Tilsammen et for skatteborgerne kostbart og uskønt forløb, hvis udfald kan vare henover byrådsperioder.

For umiddelbart at sikre det dobbeltsidige formål må det kulturelle aspekt indføjes i plangrundlaget for Charlottenlund Slotshave – anvendelse til kultur og erhverv. Gældende for alle Slotshavens bygninger, bortset fra to. Således at bygningerne i det mindste ved jævnlige kulturelle arrangementer fremover åbnes for offentligheden til udnyttelse af bevaringsværdien i blandt andet Slottets havesale og riddersal, de store rum i henholdsvis Kavaler-gården, hvor Slottets heste blev opstaldet, og i Vognporten til Slottets ekvipager.

Vedrørende Slottet, Det Gule Hus, Ishuset, samt Kavalergården, Vognporten og Maskin¬huset forudsættes det af ejer, at den arkitektoniske værdi bevares, og at dette forhindrer ombygning. I og med bevarings¬hensynet ikke gælder den nyere såkaldte Bilhariozebygning, skal den ikke omfattes af plangrundlagets dobbeltsidige formål, kultur og erhverv, men må åbnes for ungdomsboliger.

Ved fraflytningen overdrog Fonden Danmarks Akvarium akvariebygningen til staten, i praksis Slots- og Kulturstyrelsen. Ved overdragelsen tinglystes en servitut om bygningens fremtidige anvendelse: ”Kulturel eller rekreativ funktion af publikumsorienteret art og for almenheden tilgængelig, eksempel¬vis kultur¬hus, museum, eller anden udstillings¬virksomhed”. Servitutten omfatter ikke liberalt erhverv, fitness- eller wellness¬center, restaurant, selskabslokale med skiftende ophængning af billeder, kaldet minimum 20 procent kulturelle formål af Gentofte Kommune. I det særlige plangrundlag gældende for bygningen, der tidligere rummede Danmarks Akvarium, må det derfor fastholdes, at formålet alene fremover må anføres som kultur.

Fhv. medlem bestyrelsen
Kultur Vision Charlottenlund
Jan Søttrup
Jægersborg Allé 1 H
2920 Charlottenlund

Vedhæftede filer

Hringssvar November 2017 Jan Sttrupdocx (DOCX)