Område ved Gentofte Sportspark - Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan med ledsagende miljørapport

Forslag til kommuneplantillæg 9 til kommuneplan 2013 samt forslag til Lokalplan 372 for Gentofte Sportspark med ledsagende miljørapport er i offentlig høring i perioden den 4. november 2015 til og med den 6. januar 2016 og forlænges til 20. januar 2016.

Luftfoto af Gentofte Sportspark

Forslag til kommuneplantillæg 9 til kommuneplan 2013 samt forslag til Lokalplan 372 for Gentofte Sportspark med ledsagende l miljørapport

 

Kommunalbestyrelsen har den 29. februar 2016 besluttet, at grundlaget for den videre behandling af forslag til kommuneplantillæg 9 og lokalplanforslag 372 er følgende:

 • Der bygges 125 almene ungdomsboliger i Sportsparken i maksimalt 6 etager og 20 meters højde
 • Der udarbejdes en specificeret redegørelse for trafik og parkeringsforhold for området ved og omkring Sportsparken
 • Der planlægges yderligere 125 ungdomsboliger som led i en fremtidig bebyggelse på kommunens areal syd for DONGs parkeringsplads (vest for politistationen)
 • Ved udlejning af ungdomsboligerne prioriteres unge uddannelsessøgende med forældre bosat i Gentofte Kommune
 • Gentofte Kommune anviser ikke boligerne til boligsociale formål, herunder flygtninge
 • Forslaget til kommuneplantillæg og forslaget til lokalplan forelægges og drøftes i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og sendes herefter i 8 ugers høring med et borgermøde i høringsperioden
   

Lokalplanens formål

 • at området fortsat kan benyttes og udvikles, som en attraktiv sportspark
 • at give mulighed for indretning af blandede byfunktioner
 • at give mulighed for opførelse af etageboliger
 • at bevare en bygning med særlig arkitektonisk kvalitet
 • at bevare områdets grønne præg, herunder den karaktergivende træbeplantning

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2015 med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme vedtaget at sende planforslagene med ledsagende miljørapport i offentlig høring i 9 uger.

Mindretalsudtalelse:
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet:
”Enhedslisten mener at der først bør afholdes møder med det tidligere etablerede § 17 stk.4 udvalg (opgaveudvalg) og kommunalbestyrelsens partier, hvor efter der kan laves en indstilling til behandling i Kommunalbestyrelsen, inden sagen sendes i høring.”
”Enhedslisten mener at den til planforslagene ledsagende miljørapport først bør sendes i offentlig høring efter der har været afholdt møder med det tidligere etablerede § 17 stk. 4 udvalg (opgaveudvalg) og Kommunalbestyrelsens partier, med efterfølgende indstilling til behandling i Kommunalbestyrelsen, inden miljørapporten sendes i offentlig høring.”

Borgermøde

Der er afholdt offentligt møde om planforslagene den 16. december 2015 kl. 19.00 på Gentofte rådhus.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten mener at der først bør afholdes borgermøder efter der har været afholdt møder med det etablerede §17 stk. 4 udvalg (opgaveudvalg) og Kommunalbestyrelsens partier, hvor efter der på et Kommunalbestyrelsesmøde træffes beslutning om den indstilling der er udarbejdet i fællesskab.”

Høringsfrist 6. januar 2016  - forlænges til 20. januar 2016

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 20. januar 2016. Brug ’Indsend svar’ længere nede på siden.

Kort - Gentofte Sportspark høringsområde 
Der er sendt underretningsbreve om høringen til naboer indenfor det markeret område.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 
Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, som er tilknyttet lokalplanforslaget.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Kontaktperson

Arkitekt Jonna Vestergaard på tlf. 39 98 31 02.

Her kan planen fås

Planen kan hentes i print på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 3998 3731.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet