Bred aftale om budget - Gentofte Kommune

Bred aftale om robust budget for 2012

Konservative, Socialdemokraterne, Venstre og SF har indgået en bred aftale om budgettet.

17 ud af 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen har sikret en fortsat robust økonomi. Det indgåede budgetforlig bygger videre på budgetaftalen fra sidste år, hvor de samme forligspartier var enige om en ansvarlig omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi, som giver et godt udgangspunkt for 2012 og årene frem.

 

Sidste års ansvarlige økonomiske initiativer betyder, at Gentofte Kommune i budgettet for 2012-2015 har et fornuftigt overskud på driften i alle årene. Driftsoverskuddet er stigende i hele perioden og betyder en samlet styrkelse af kommunens økonomi. Dette giver Gentofte Kommune råderum til i budget 2012 at fortsætte med et ambitiøst anlægsprogram. Fokus i forligspartiernes budget er således ikke at udvide budgettet med varige nye driftsudgifter, men gennem fremadrettede investeringer i vedligeholdelse af kommunens bygninger og veje, fortove og cykelstier på sigt at reducere driftsudgifter til vedligeholdelse, energiforbrug mv.

 

Budgetforliget betyder samtidig, at partierne overholder den indgåede økonomiaftale mellem staten og Kommunernes Landsforening.

Aftalen betyder, at der fortsat er et højt serviceniveau – og at skatten holdes uændret med en indkomstskat på 22,8 % og en grundskyld på 16 promille.

 

2012 budgettet giver bl.a. råderum til følgende nye aktiviteter:

 

BYG-OP vedligeholdelse

 

De særlige vedligeholdelsesmidler BYG-OP fremrykkes, således at genopretningen afsluttes i 2015 og ikke som tidligere forudsat i 2017. Der afsættes midler til særlig vedligeholdelse og moderniseringsbehov til f.eks. skoler, haller, klubber, rideskoler og kultur. I den forbindelse prioriteres det, at renoveringen og moderniseringen af legepladserne ved kommunens daginstitutioner, skoler og i byrummet færdiggøres inden for de næste to år.

 

Bydelscentre

 

Der afsættes midler til at forskønne kommunens bydelscentre. Pengene bruges eksempelvis til plantning af træer, opgradering af udvalgte pladser, cykelstativer, siddemuligheder og bevægelses – og aktivitetsudstyr på Jægersborg Allè, Strandvejen, Gentoftegade og Ordrupvej.

 

Teglgårdsgrunden

 

Der afsættes penge til at gøre grunden til et attraktivt, rekreativt opholdsted.

 

Velfærdsteknologi

 

Der afsættes penge til udvikling af velfærdsteknologi og til fortsat udvikling af den kommunale service, herunder digitaliseringstiltag.

 

Gentofte Sportspark

 

Der er afsat penge til, at udviklingen af området fortsætter i forhold til den plan, der allerede er lagt for udviklingen af sportsparken, herunder etablering af overdækning af rullehockeybane og etablering af løbesti.

 

Kommunens havne

 

På Skovshoved Havn er der afsat penge til havnens udvidelse og omdannelse og til bl.a. kajakpolo/vinterbad og klippebad samt til yderligere modernisering af klubfaciliteterne på Hellerup Havn.

 

De unge

 

Gentofte Kommunes indsats i forhold til de unge skal styrkes. Der skal fokuseres på de unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse, bl.a. ved at arbejde for at skabe flere elev- og praktikpladser.   

Skateboardbanerne og de tilhørende arealer på Helligdommen og Holmehaven skal udbygges og opdateres. Ligeledes skal vandtårnet på Ræveskovvej indrettes med en skaterfacilitet for at give brugerne mulighed for aktivitet året rundt. 

 

Herudover etableres kreative undervisningsforløb i GFO gennem et samarbejde mellem musikskolen, kulturskolen og GFO for børn i 0. – 3. klasse i kreative fag som musik, drama, billedkunst osv.

 

Bæredygtighed og klima

 

Der afsættes et beløb til både i 2012 og 2013 at videreføre og nytænke aktiviteter på såvel klima- som energiområdet.

 

Der henvises særskilt til de fire partiers ændringsforslag.

 

Budgettet for 2012 forventes endeligt vedtaget ved 2. behandlingen den 11. oktober 2011 på kommunalbestyrelsens møde.


Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,