Jordvarmeanlæg Jacobsens Alle - Gentofte Kommune

Jordvarmeanlæg på Jacobsens Alle 8 A er ikke VVM-pligtigt

Etablering af jordvarmeanlæg på Jacobsens Alle 8 A er ikke VVM-pligtigt.

I forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg med vertikale boringer på Jacobsens Allé 8 A, 2900 Hellerup, har Gentofte Kommune foretaget en VVM-screening af projektet. Screeningen er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Gentofte Kommune har vurderet jordvarmeboringernes virkning på miljøet på baggrund af anmeldelsen af projektet og en screening. Da screeningen har vist, at jordvarmeboringen ikke belaster miljøet væsentligt, er projektet ikke VVM-pligtigt.

Du kan få flere oplysninger om anmeldelsen og VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75 eller via link nederst på siden.

Enhver med retlig interesse i ovenstående kan påklage afgørelsen. En evt. klage skal indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. Søgsmål ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse.