VVM screening Skovshoved Havn - Gentofte Kommune

Udbygning af Skovshoved Havn

Udbygning af Skovshoved Havn er ikke VVM–pligtig

Angående ændringer af arealanvendelse på land i forbindelse med udbygning af Skovshoved Havn, Skovshoved Havn 4, 2920 Charlottenlund, har Gentofte Kommune foretaget en VVM-screening af den del af projektet, som omfatter landarealerne.

Screeningen er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af LBK nr. 937 af 24. september 2009 om lov om planlægning.

Gentofte Kommune har gennemført en VVM-screening ved anmeldelsen af projektet. Gentofte Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at de aktiviteter, der kommer til at foregå på land i forbindelse med udbygning af havnen, ikke vil belaste miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse for aktiviteter på land.

Kystdirektoratet har truffet afgørelse om, at havneudvidelsen på søterritoriet er VVM-pligtigt, og der vil på den baggrund blive udarbejdet en VVM-redegørelse for aktiviteter på søterritoriet. Se mere på Kystdirektoratets hjemmeside.  

Du kan få flere oplysninger om anmeldelsen og VVM-screeningen hos Natur og Miljø på mail miljoe@gentofte.dk eller på tlf. 39 98 85 75.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i ovenstående kan påklage afgørelsen. En klage skal indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. Læs mere på www.nmkn.dk. Søgsmål ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse.