Jordvarmeanlæg på Gudrunsvej 22b er ikke VVM pligtigt - Gentofte Kommune

Jordvarmeanlæg på Gudrunsvej 22b er ikke VVM pligtigt

Etablering af jordvarmeanlæg på Gudrunsvej 22B er ikke VVM–pligtigt.

I forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg med vertikale boringer på Gudrunsvej 22B, 2920 Charlottenlund, har Gentofte Kommune foretaget en VVM-screening af projektet. Screeningen er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Gentofte Kommune har vurderet jordvarmeboringernes virkning på miljøet på baggrund af anmeldelsen af projektet og en screening. Da screeningen har vist, at jordvarmeboringerne ikke belaster miljøet væsentligt, er projektet ikke VVM-pligtigt.

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.

Enhver med retlig interesse i ovenstående kan påklage afgørelsen. En evt. klage skal indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. Søgsmål ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse.