Afgørelse om ikke VVM pligt - Gentofte Kommune

Afgørelse om ikke VVM-pligt af kunstgræsbane på Øregård Gymnasium

Gentofte Kommune har vurderet, at projekt med etablering af kunstgræsbane på Øregård Gymnasium ikke er VVM-pligtig, idet anlægget ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurdering er foretaget på baggrund af anmeldelse af projektet samt en screening. Afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 3, stk. 2 i Miljøministeriets bek. nr. 1510 af 15.12.2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør lov om planlægning. 

Kommunens afgørelse kan senest den 20. februar 2013 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Eventuel klage sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 23. juli 2013. 

Afgørelsen kan læses via link her på siden.