Etablering af forsinkelsesbassin ved Maglegårdshallen er ikke VVM pligtig - Gentofte Kommune

Etablering af forsinkelsesbassin ved Maglegårdshallen er ikke VVM pligtig

Gentofte Kommune har vurderet, at projektet med etablering af forsinkelsesbassin ikke er VVM-pligtig, idet anlægget ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forsyningsselskabet Nordvand har den 24.januar 2013 fremsendt VVM anmeldelse af ”Kildeskovsrenden – fase 1” med henblik på en VVM-screening.

Fase 1 for renovering af Kildeskovsrenden omfatter etablering af forsinkelsesbassin til regn- og spildevand ved Maglegårdshallen på matr. nr. 19dl, 19el og 20mk Gentofte og reetablering af eksisterende boldbane med kunstgræs.

Gentofte Kommune har vurderet, at etablering af forsinkelsesbassinet ikke er VVM-pligtig, idet anlægget ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurderingen er foretaget på baggrund af anmeldelse af projektet samt en screening. Afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 3, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15.december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør lov om planlægning.

Kommunens afgørelse kan senest 22. februar 2013 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Eventuel klage sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk.

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 25. juli 2013.

Nærmere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 3998 8575. Afgørelsen kan læses her på kommunens hjemmeside under ”Nyheder”.