Etablering af mellemdepot for affald på Vinterøen er ikke VVM pligtig - Gentofte Kommune

Etablering af mellemdepot for affald på Vinterøen er ikke VVM-pligtig

Grontmij A/S har på vegne af Park og Vej samt forsyningsselskabet Nordvand fremsendt VVM anmeldelse af ”Vinterøen” med henblik på en VVM-screening.

På Vinterøen, Ørnegårdsvej, 2820 Gentofte, litra 7000aæ, etableres oplagsplads for mellemdeponi af affaldsfraktionerne jord (ikke synligt forurenet), fejeaffald, asfalt og beton. 

Gentofte Kommune har vurderet, at projekt med etablering af Vinterøen ikke er VVM-pligtig, idet anlægget ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af anmeldelse af projektet samt en screening. Afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 3, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning. 

Kommunens afgørelse kan senest 20. marts 2013 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Eventuel klage sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 20. august 2013. 

Du kan få nærmere oplysninger om VVM- screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.