Nyhed om lockout - Gentofte Kommune

Information om lockout - opdateret den 27. marts

Kommunernes Landsforening har varslet lockout for alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere, der er medlem af Danmarks Lærerforening. Dermed vil en lockout komme til at omfatte alle folkeskoler i Gentofte Kommune.

Lockouten kan begynde den 1. april 2013. Det afhænger af de to parter og forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Forligskvinden har den 25. marts meddelt, at hun ikke ser, at der er grundlag for at genindkalde parterne til fornyet forhandling. Dermed er sandsynligheden for, at der bliver lockout på skoleområdet stor.

Kan mit barn komme i skole?

Hver folkeskole i Gentofte Kommune har udarbejdet en plan, der sikrer, at der er opsyn med børnene på skolen. Et opsyn i form af voksne, der holder øje med børnene.

For at kunne udføre et forsvarligt opsyn kan det være nødvendigt at hjemsende hele eller dele af udskolingen samt eventuelt femte og sjette klasse. Det fastlægger den enkelte skoleleder sammen med skolebestyrelsen i skolens plan for opsyn, som formidles via skolens forældreintra.

Kommunens GFO’er og fritidscentre er ikke omfattet af lockouten og de sædvanlige åbningstider vil være gældende.

Hvad med de skriftlige og mundtlige prøver?

Lockouten kan udsættes to gange og der er ingen bagkant på den. Der er derfor en mulighed for, at lockouten kan påvirke afholdelsen af de skriftlige og mundtlige prøver.  Gentofte Kommune afventer en udmelding fra Ministeriet for Børn og Undervisning i forhold til, hvad der i givet fald sker.

Hvad med den undervisning børnene eventuelt ikke får?

Vil eleverne i løbet af lockouten få færre timer end minimumstimetallet, vil der blive ydet kompenserende undervisning.

Læs mere om lockouten på KL’s hjemmeside: http://www.kl.dk/Om-KL/Kan-mit-barn-komme-i-skole---sporgsmal-og-svar-om-lockout-id122305/?n=1

Der bliver løbende lagt information om lockouten på kommunens hjemmeside og på forældreintra.