Etablering af forsinkelsesbassin på Charlottenlund Fort er ikke VVM pligtig - Gentofte Kommune

Etablering af forsinkelsesbassin ved Charlottenlund Fort er ikke VVM pligtig

Forsyningsselskabet Nordvand har den 30. april 2013 fremsendt VVM anmeldelse af ”Kildeskovsrenden – fase 2” med henblik på en VVM-screening

Forsinkelsesbassin

Fase 2 for renovering af Kildeskovsrenden omfatter etablering af forsinkelsesbassin til regn- og spildevand ved Strandlund på matr. nr. 5 Charlottenlund, Charlottenlund Fort. 

Gentofte Kommune har vurderet, at projekt med etablering af nævnte forsinkelsesbassin ikke er VVM-pligtig, idet anlægget ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af anmeldelse af projektet samt en screening. Afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 3, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør lov om planlægning. 

Kommunens afgørelse kan senest 25. juli 2013 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Eventuel klage sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 27. december 2013. 

Du kan få nærmere oplysninger om VVM screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.