Valg til Gentofte Kommunalbestyrelse - Gentofte Kommune

Valg til Gentofte Kommunalbestyrelse

Det bekendtgøres herved, at der tirsdag den 19. november 2013 bliver afholdt valg af 19 medlemmer til Gentofte Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Afstemningen finder sted fra kl. 9.00 - 20.00.

Kandidatlister til kommunalbestyrelsesvalget skal være indleveret til formanden for valgbestyrelsen, borgmester Hans Toft, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, tidligst tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 9.00 og senest tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 12.00.

En kandidatliste må højst indeholde 23 kandidater og skal være underskrevet af mindst 50 og højst 100 vælgere som stillere.

Skriftlig anmeldelse af valgforbund/listeforbund til kommunalbestyrelsesvalget skal indleveres samme sted senest mandag den 28. oktober 2013 kl. 12.00.

Valgret til kommunalbestyrelsesvalget har enhver, der er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som herudover enten:

  1. Har dansk indfødsret,
  2. Er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  3. Er statsborger i Island eller Norge eller
  4. Uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.


Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, har ikke valgret.

Opstillingsberettiget som kandidat til kommunalbestyrelsen er enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsen og som senest 22 dage før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Valgret og opstillingsret tilkommer enhver der opfylder betingelserne, herunder også herboende udlændinge.

Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte valgbestyrelsens sekretariat på telefon 39 98 00 20, hvor der også kan rekvireres kandidatlisteformularer og liste- eller valgforbundsformularer

Valgbestyrelsen for Gentofte Kommune
Charlottenlund, den 10. september 2013
Hans Toft
Formand for Valgbestyrelsen.