Opførelse af to lethaller på Ved Station 6 er ikke VVM-pligtig - Gentofte Kommune

Opførelse af to lethaller på Ved Stadion 6 er ikke VVM-pligtig

På Ved Stadion 6, 2820 Gentofte, opføres to lethaller i forbindelse med Gentofte Sportspark.

Gentofte Kommune har vurderet, at projekt med opførelse af lethaller ikke er VVM-pligtig, idet anlægget ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af anmeldelse af projektet samt en screening. Afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 3, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning. 

Kommunens afgørelse kan senest 27. maj 2013 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Eventuel klage sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 26. oktober 2013. 

Du kan få nærmere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.