Gentofte Sportspark fase 3 er ikke VVM pligtig - Gentofte Kommune

Gentofte Sportspark fase 3 er ikke VVM-pligtig

I forbindelse med planlægningen af projektet, har Gentofte Kommune foretaget en VVM-screening.

I forbindelse med planlægningen af projektet Gentofte Sportspark Fase 3, Ved Stadion, 2820 Gentofte, har Gentofte Kommune foretaget en VVM-screening. Screeningen er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af LBK nr. 937 af 24. september 2009 om lov om planlægning.

Gentofte Kommune har gennemført en VVM-screening ved anmeldelsen af projektet. Gentofte Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil belaste miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.
Du kan få flere oplysninger om anmeldelsen og VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.
 

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i ovenstående kan påklage afgørelsen. Klagen skal sendes til Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på miljoe@gentofte.dk inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet (læs mere på www.nmkn.dk). Søgsmål ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse.