Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment på Skovshoved Havn - Gentofte Kommune

Miljøgodkendelse til modtageanlæg for jord og havnesediment på Skovshoved Havn

Gentofte Kommune har givet miljøgodkendelse til modtagelse og genindbygning af lettere forurenet jord og havnesediment i de nye moler på Skovshoved Havn.

I miljøgodkendelsen er der vilkår for modtageanlægget mht. indretning og drift, der skal sikre, at jordmodtagelsen og genindbygningen kan ske uden væsentlige gener og forurening til omgivelserne.

Gentofte Kommune har givet miljøgodkendelse til modtagelse og genindbygning af lettere forurenet jord og havnesediment i de nye moler på Skovshoved Havn, Skovshoved Havn 1A-18 og Kystvejen 24-26, 2920 Charlottenlund, matr. nr. 76a og 76b Skovshoved.

Modtagelse og genindbygning af lettere forurenet jord og havnesediment på Skovshoved Havn er omfattet af listepunkt K206 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek. nr. 669 af 18. juni 2014): ” Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding”.

Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår for modtageanlægget mht. indretning og drift, der sikrer, at jordmodtagelsen og genindbygningen kan ske uden væsentlige gener og forurening til omgivelserne.

Da anlægsarbejdet i forbindelse med udvidelsen af Skovshoved Havn er midlertidigt er miljøgodkendelsen ligeledes begrænset til 1½ år fra dags dato.

Klagevejledning til miljøgodkendelsen

Kommunens afgørelse kan senest den 17. september 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Eventuel klage sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk.

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 20. februar 2015.

 

Nærmere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 3998 8575. Tilladelsen kan læses her.