Afgørelse om ikke VVM pligt for separatkloakering af Strandvejsområde I - Gentofte Kommune

Afgørelse om ikke VVM pligt for separatkloakering af Strandvejsområde I

Separatkloakering af Strandvejsområde I er ikke VVM–pligtig

I forbindelse med planlægningen af projektet ”Separering af Strandvejsområde I”, i 2900 Hellerup, har Gentofte Kommune foretaget en VVM-screening. Screeningen er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af LBK nr. 587 af 27. maj 2013 om lov om planlægning.

Gentofte Kommune har gennemført en VVM-screening ved anmeldelsen af projektet. Gentofte Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil belaste miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

Du kan få flere oplysninger om anmeldelsen og VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i ovenstående kan påklage afgørelsen. Klagen skal sendes til Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på miljoe@gentofte.dk inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet (læs mere på www.nmkn.dk). Søgsmål ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse.