Gentofte Kommune udmønter sin andel af Ældrepuljen - Gentofte Kommune

Gentofte Kommune udmønter sin andel af Ældrepuljen

Gentofte Kommunes andel af regeringens Ældrepulje er 14,7 mio. kr. Torsdag den 6. februar vedtog Socialudvalget, hvordan midlerne fra puljen skal bruges i Gentofte i 2014.

Beslutningen betyder, at der igangsættes en række initiativer der skal løfte de svageste ældres sundhed, trivsel og livskvalitet i hverdagen.

Hovedparten af de borgere som får hjemmehjælp til den personlige pleje, kan allerede i dag vælge at få bad flere gange om ugen. Nu udvides serviceniveauet med et ekstra bad om ugen til de borgere, som i dag selv klarer den daglige hygiejne, men har brug for hjælp til at komme i bad, samt de borgere, hvis badeværelse ikke giver mulighed for, at de kan komme i bad hjemme hos sig selv. De borgere der ikke har mulighed for at bade i eget hjem får tilbud om bad i kommunens Badeafdeling på Tværbommen, hvor der står medarbejdere klar til at hjælpe med badet, pleje af hår, negleklipning mv. Denne service udvides, så der er mulighed for to ugentlige bade.

”Gentofte Kommune har et højt serviceniveau i ældreplejen, men det har været vigtigt for os at sikre, at alle hjemmehjælpsmodtagere, som har brug for hjælp til at tage et bad får mulighed for at få et bad flere gange om ugen - det er en del af et godt og værdigt ældre-liv. Samtidig lægger vi stor vægt på, at alle ældre skal have støtte og hjælp til at kunne fastholde muligheden for klare flest mulige af de daglige gøremål, og dermed friheden til at leve det liv de gerne vil leve. Derfor retter en del af de besluttede indsatser sig mod at sikre dette”, udtaler Socialudvalgsformand Bente Frimodt-Møller.

Gentofte Kommune vil endvidere udvide tilbuddet om at støtte og hjælpe kommunens ældre til at bevare deres mulighed for at klare flest mulige af livets gøremål længst muligt. Denne frihed til længst muligt at forblive herre i eget liv, skal bl.a. sikres via etablering af et træningsteam som kan træne med borgerne i eget hjem eller plejebolig, og som derudover skal oplære basispersonalet i at få træning ind i borgerens hverdag. Teamet, der skal bestå af fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, skal også have fokus på om de ældre vurderes at have behov for social kontakt eller andre sociale behov.

I dag arbejdes der med træning i forhold til de borgere, som søger om hjemmehjælp. Fremover kan kommunen også tilbyde de borgere som allerede får hjælp, at de kan få træning, som kan give dem mulighed for at vedligeholde færdigheder eller blive mere selvhjulpne i hverdagen.

Der sker også en udvidelse af træningstilbuddet til borgere der er indlagt på Tranehaven , idet der indføres tilbud om at træne ud over på hverdage. Det betyder blandt andet, at træning for borgere der indlægges på Tranehaven op til en weekend, kan igangsættes hurtigere end i dag. Der sættes samtidig ekstra fokus på at arbejde aktivt med træning hele døgnet og hele ugen, ved bl.a. at få træningen ind som en integreret del af plejeopgaverne.

Målet med yderligere træning er at sikre en mere effektiv træningsindsats så borgerne hurtigere kan genvinde et funktionsniveau, så de kan komme tilbage til deres dagligdag.

Ældrepuljemidlerne giver også mulighed for l at oprette en helt ny akut-sygepleje, som skal sikre en hurtig og kompetent indsats i forhold til svage borgere, så de bl.a. undgår unødvendige indlæggelser. Når borgerens situation ændrer sig i form af feber og andre tegn på begyndende sygdom, kan sygeplejerskerne tilkaldes af basispersonalet i hjemmeplejen eller plejeboligen, af de praktiserende læger, vagtlæger og speciallæger eller af de pårørende.

For at sikre at alle borgere får den bedst mulige hjælp skal ældrepuljemidlerne også bruges til at give alle medarbejdere et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb. Veluddannede medarbejdere er forudsætningen for kommunen i hverdagen kan styrke borgernes ressourcer, forebygge at de mister deres færdigheder samt sikre en høj kvalitet i kommunens tilbud.

Regeringens ældrepulje har afsat 14,7 mio. til Gentofte Kommune. Midlerne skal bruges til de svage ældre inden for henholdsvis rehabilitering og genoptræning, bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem. Puljemidlerne udmøntes af Social, Børne- og Integrationsministeriet den 5. marts.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,