Afgørelse om ikke VVM pligt for bassinledning ved Skovshoved - Gentofte Kommune

Etablering af Skovshoved Bassinledning er ikke VVM-pligtig

Gentofte Kommune har vurderet, at Nordvand A/S projektet med etablering af bassinledning ved Skovshoved ikke er VVM-pligtig, idet projektet ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I forbindelse med at Nordvand A/S etablerer en bassinledning ved Skovshoved, har Gentofte Kommune foretaget en VVM-screening. Screeningen er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af LBK nr. 937 af 24. september 2009 om lov om planlægning.

VVM-screeningen er gennemført på baggrund af anmeldelsen af projektet. Gentofte Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil belaste miljøet væsentligt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Du kan få flere oplysninger om anmeldelsen og VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.
 

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i ovenstående kan påklage afgørelsen. Klagen skal sendes til Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på miljoe@gentofte.dk inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet (læs mere på www.nmkn.dk). Søgsmål ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse.