Tilslutningstilladelser til Skovshoved Havn - Gentofte Kommune

Tilslutningstilladelser til Skovshoved Havn

Gentofte Kommune har givet tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak samt udledning af overfladevand til havnebassin i Skovshoved Havn

I forbindelse med udvidelsen af Skovshoved Havn giver Gentofte Kommune tilladelse til afledning af spildevand til kloak samt udledning af overfladevand til havnebassin. Du kan læse tilladelsen via link nederst på siden.

Tilslutningstilladelsen meddeles i henhold til:

  • Lov om Miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer, § 28, stk. 3.

Udledningstilladelsen meddeles i henhold til:

  • Lov om Miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer, § 28, stk. 1
  • Bekendtgørelse 1022 af 25. august 2010 om Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet
  • Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om Spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Klagevejledning

Senest den 8. juli 2015 kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. Afgørelsen skal være indbragt senest den 8. januar 2016. Hvis der klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.