Udledningstilladelse til Gentofterenden - Gentofte Kommune

Udledningstilladelse til Gentofterenden

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden.
Tilladelsen omfatter en revideret udledningstilladelse til et overløbsbygværk samt lovliggørelsen af to eksisterende overløbsbygværk.

Tilladelsen er behandlet i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, og bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelse mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Tilladelsen omfatter overløbsbygværkerne HG29001, U49 og U48. Tilladelsen meddeles på en rækkevilkår.

Klagevejledning

En eventuel klage skal indgives til Natur og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom sædvanligt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der betales et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Såfremt der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En eventuel klage skal indgives senest den 14. september 2015.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om miljøbeskyttelse.

En eventuel retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.