Udskiftning af badebro ved Marievej 23 - Gentofte Kommune

Udskiftning af badebro ved Marievej 23

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udskiftning og forlængelse af eksisterende badebro ud for ejendommen Marievej 23, 2900 Hellerup.

Ansøgningen er behandlet efter bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer.

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet af den afgørelsen er rettet til og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Afgørelsen kan endvidere påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes Landsforening. Klagefristen er den 12. august 2015.

Se nærmere vilkår i tilhørende tilladelse og kortmateriale.