Støtte til frivilligt socialt arbejde 2016 - Gentofte Kommune

Genvejsmenu

Støtte til frivilligt socialt arbejde 2016

Efter §18 i lov om social service yder Gentofte Kommune hvert år økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der kan ansøges om støtte til udgifter i regnskabsåret 2016.

Hvem kan få støtte?

Støtte kan ydes til organisationer, foreninger m.v., der udfører socialt arbejde i frivilligt regi i forhold til de grupper i befolkningen, der har et særligt behov for tilbud, der kan medvirke til at styrke personlig kontakt og sociale relationer. 

Organisationen, foreningen m.v. må ikke være fastlagt af lovgivningen, ligesom formålet ikke må være at skabe overskud. Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag.

Som eksempler på støtteberettigede organisationer m.v. kan nævnes lokale foreninger og lokale afdelinger af landsorganisationer, som har et tilhørsforhold til Gentofte Kommune.

Målgrupper:

Den pågældende organisation m.v. skal primært have til formål at udøve en frivillig, social indsats, der f.eks. kan være rettet mod ældre og ensomme, børn der mangler voksenkontakt i hverdagen, handicappede, herunder blinde og døvblinde, misbrugere, psykisk syge og sårbare, flygtninge og indvandrere eller andre grupper med behov for en særlig indsats.

Aktiviteter, der kan ydes støtte til:

Efter lovgivningen skal Gentofte Kommune lægge særlig vægt på at støtte konkrete aktiviteter, f.eks. rådgivninger, besøgstjenester, frivillighedsformidlinger, kontaktsteder (f.eks. beboerklubber og foreninger), selvhjælpsgrupper, sociale arrangementer og aktiviteter i almindelighed m.v.

Yderligere oplysninger og kan fås ved henvendelse til Jane Christensen på tlf. 39 98 60 35.

Ansøgningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside, link findes nederst på siden.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsskema med oplysning om, hvad der søges støtte til, vedtægt samt (eventuelt) seneste årsberetning og regnskab, skal være Social & Sundhed i hænde senest 20. oktober 2015 kl. 12.00 og stiles til:

Gentofte Kommune

Social & Sundhed, Stab & Udvikling, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Att: Jane Christensen.