Indvindingstilladelse til Ermelundsværket - Gentofte Kommune

Indvindingstilladelse til Ermelundsværket

Forlængelse af indvindingstilladelse til Ermelundsværket er ikke VVM-pligtig.

Gentofte Kommune har meddelt forlængelse af vandindvindingstilladelse og anlægstilladelse til
Ermelundsværket.

Det er samtidig vurderet, at forlængelsen af indvindingstilladelse til Ermelundsværket ikke er VVM-pligtig, idet projektet ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Du kan læse tilladelsen til forlængelse af vandindvinding, VVM-anmeldelse og screeningsskema samt afgørelsen om at forlængelsen af indvindingstilladelsen til Ermelundsværket ikke er VVM-pligtig via link her på siden.

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.

Klagevejledning

Indenfor fire uger fra offentliggørelsen, dvs. til 31. december 2015, kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.