Etablering af ATES anlæg på Gentofte Hospital ikke er VVM pligtig - Gentofte Kommune

Etablering af ATES anlæg på Gentofte Hospital er ikke VVM-pligtig

Gentofte Kommune har vurderet, at projektet med etablering af et ATES køle- og varmeindvindingsanlæg på Gentofte Hospital ikke er VVM-pligtig, idet projektet ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I forbindelse med etablering af et ATES køle- og varmeindvindingsanlæg på Gentofte Hospital, har Gentofte Kommune foretaget en VVM-screening.

Screeningen er udført i henhold til bekendtgørelse nr. 1184 af 11. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af LBK nr. 937 af 24. september 2009 om lov om planlægning.

Gentofte Kommune har gennemført en VVM-screening ved anmeldelsen af projektet. Gentofte Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil belaste miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

Du kan få flere oplysninger om anmeldelsen og VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.

Klagevejledning

Inden 4 uger fra 21. august 2015 kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.