Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning mm ved etablering af Skovshoved bassinledning - Gentofte Kommune

Tilladelse til grundvandssænkning ved etablering af Skovshoved bassinledning

Gentofte Kommune har den 17. marts 2015 givet tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration af grundvand i forbindelse med etablering af Skovshoved Bassinledning

I forbindelse med etablering af en ny bassinledning langs Kystvejen fra Bellevue Strandpark til Skovshoved Havn har Nordvand A/S søgt om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration af oppumpet grundvand. Grundvandet skal sænkes midlertidigt for at holde udgravningerne tørre og stabile.

Formålet med etablering af bassinledningen er at forbedre badevandskvaliteten ved Bellevue Strandpark.

Tilladelsen indeholder en række vilkår til sikring af stabilt grundvandsniveau samt grundvandskvalitet.

Da anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af Skovshoved Bassinledning er midlertidig, er tilladelsen til grundvandssænkning samt reinfiltration begrænset til 2 år fra dags dato.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan senest den 16. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og af enhver som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En evt. klage indsendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du har indbetalt et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 21. september 2015.


Nærmere oplysninger kan fås hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75. Tilladelsen kan læses nederst på siden.