Tilladelse til etablering af badebro - Gentofte Kommune

Tilladelse til etablering af badebro

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af badebro ud for ejendommen Frederikkevej 23, 2900 Hellerup.
Tilladelsen meddeles på en række vilkår. Se nærmere i tilhørende tilladelse og kortmateriale.

Ansøgningen er behandlet efter bekendtgørelsen nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer.

Der er indkommet høringssvar fra begge naboer. Høringssvarene har indgået i vurderingen af ansøgningen.

Der gives tilladelse til en bro med en længde på 25 meter og en bredde på 1,5 meter. Broen skal udføres som en pælebro med brodække af træ, som bæres af træ- eller stålpæle.

Afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet af den afgørelsen er rettet til, og enhver der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Afgørelsen kan endvidere påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes Landsforening. Klagefristen er 4. december 2015.