Vandhandleplan 2009 til 2015 er godkendt - Gentofte Kommune

Vandhandleplan 2009 til 2015 er godkendt

Gentofte Kommune har godkendt Vandhandleplan 2009-2015. Forslaget har været i offentlig høring fra den 24.04.2015 til den 23.06.2015.

Vandhandleplanen beskriver kommunens indsats frem til udgangen af 2015 for de vandområder, hvor der er blevet stillet krav i statens vandplaner om at forbedre miljøtilstanden. Der stilles et indsatskrav om at mindske udledningen af spildevand til Søborghusrenden. Dette krav er gennemført i henhold til Gentofte Kommunes spildevandsplan 2011-2014.

Der stilles endvidere krav om, at indhente yderligere viden på grundvandsområdet. Dette gennemføres i samarbejde med nabokommunerne med henblik på opstilling af fælles grundvandsmodel.

Kommunen har udarbejdet denne nye Vandhandleplan, fordi Staten har udsendt reviderede vandplaner i efteråret 2014. Vandhandleplanen er udarbejdet efter Miljømålsloven §§ 31a-31e.

Klage

I henhold til Miljømålsloven § 53, stk. 1, nr. 3 kan indhold af og tilvejebringelse af endeligt vedtaget kommunal handleplan påklages.

Klageberettigede fremgår af Miljømålsloven § 55. I henhold til Miljømålsloven § 56 skal klage være indgivet indenfor 4 uger. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Eventuel klage skal indberettes senest den 29. oktober 2015.

Søgsmål

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. Afgørelsen skal være indbragt senest indenfor 6 måneder. Hvis der klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.