Gå til hoved indhold

Kommuneplan

Hvis du vil orientere dig om kommunens overordnede planer for et område, er det en god idé at se i kommuneplanen. I lokalplaner kan du se de mere detaljerede planer for området.

Sådan fungerer kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling. Her kan du læse om ønsker, mål, retningslinjer og rammer for, hvordan kommunen skal udvikle sig i fremtiden. For eksempel hvilke boligtyper og erhvervsområder, der er plads til, hvor højt du må bygge og hvilke bygninger og områder vi skal passe særligt på.

Kommuneplanen har blandt andet fokus på:

 • Boligområder.
 • Erhvervsområder.
 • Rekreative områder.
 • By- og butiksområder.
 • Trafikbetjening.
 • Naturområder.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for dig som borger. Men den sætter rammer for lokalplaner i dit boligområde, og kommunen administrerer på grundlag af planen. For eksempel kan kommunen forbyde udstykning, bebyggelse eller ændret brug af et område, hvis det er imod kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen vedtager en kommuneplan i hver valgperiode, dvs. ca. hvert fjerde år. Planen skal omfatte en periode på 12 år.

Forslag til Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2021 enstemmigt vedtaget forslag til Kommuneplan 2021 til offentlig høring.

Forslaget til kommuneplan er i offentlig høring i perioden fra 10. maj til og med 19. juli 2021.

Se forslag til Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 har fokus på seks områder:

 • Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel Kulturarv.
 • Byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik.
 • Trafikale udfordringer.
 • Detailhandel.
 • Klimaforandringer og bæredygtig udvikling.

Kommuneplan 2017 blev vedtaget den 28. august 2017. 
15 stemte (C, A og V) for og tre stemte (D og Ø) imod.
 
Læs Kommuneplan 2017

Tillæg til kommuneplan 2017

Kommunen har vedtaget flere tillæg til Kommuneplan 2017. De udgør en del af kommuneplanen.

Se vedtagne kommuneplantillæg

Kommuneplanstrategi 2021

Gentofte Kommunes Kommuneplanstrategi 2021 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 27. april 2020.
18 stemte (C, V, A, B og F) for og en (Ø) undlod at stemme. Strategien danner baggrund for Forslag til Kommuneplan 2021, som kommunen arbejder på.

Kommuneplanstrategien tager afsæt i seks fokusområder:

 • Arkitektur og kulturarv. 
 • Grønne og blå strukturer. 
 • Attraktive og levende bydelscentre. 
 • Bæredygtighed. 
 • Klimaforandringer. 
 • Arealressourcer. 

Det fremgår af strategien, at der vil ske en fuld revision af kommuneplanen.

Læs Kommuneplanstrategi 2021

Gentofte-Plan

Kommuneplanen er en del af Gentofte-Plan.

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj. Her er flere typer redskaber til at styre kommunen samlet ét sted.

Læs om Gentofte-Plan

Læs Budget 2020 

Kommuneplan og lokalplaner hænger sammen med statens og regionens planer

Kommune

Kommuneplanen formidler kommunalbestyrelsens prioriteringer i forhold til arealanvendelsen i kommunen. Men den binder også statens og regionens planlægning sammen, så de passer til lokale forhold. Desuden binder den flere love sammen med kommunens planlægning. Bl.a. plan-, natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Region

Region Hovedstaden har lavet en regional udviklingsplan. Bl.a. med visioner for miljø, klima og kollektiv trafik.

Stat

Staten kan også selv planlægge eller lave rammer for kommunens planlægning. Eksempelvis må kommuneplan og lokalplaner ikke stride mod fingerplanens rammer for hovedstadsområdet.

Læs hos Erhvervsstyrelsen om landsplanlægning

Læs Fingerplanen i hovedstadsområdet

Læs Regional udviklingsstrategi

Figur 1 fra Fingerplan 2019. Kort fra Erhvervsstyrelsen visende indre og ydre storbysområde, de grønne kiler, det øvrige hovedstadsområde og andet.
Figur 1. Fingerplan 2019. Kort fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål og svar