Boliger på Tuborg Syd

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 307 for boliger på Tuborg Syd, tillæg 17 til kommuneplan 2005 og sammenfattende miljøredegørelse

Lokalplanens formål er at skabe et arkitektonisk og skulpturelt spændende bykvarter med attraktive boliger placeret i et grønt terrænreguleret landskab.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2008 enstemmigt vedtaget ovennævnte planer endeligt.

Som resultat af den offentlige høring blev følgende ændringer i lokalplanen vedtaget:

  • Kystpassager skal indrettes med opholdsmuligheder
  • Der fastlægges en laveste sokkelkote
  • Det præciseres at der skal være udsigt til Øresund fra det grønne område
  • Det maksimale etageareal i byggefelt I (højhuset) reduceres med 1.650 m2 etageareal
  • Byggefelt I (højhuset) beskæres, og der indsættes bestemmelse om et bygningsprofil  

Kommuneplantillægget er vedtaget uændret.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.