Efterisolering

Ønsker du at efterisolere dit hus, skal du være opmærksom på nedenstående forhold

Udvendig efterisolering

Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet i henhold til byggeloven. Arealudvidelsen skal dog indberettes til Bygnings- og boligregistret (BBR).

Såfremt efterisoleringen betyder at bygningsreglementets højde- og afstandsbestemmelser mod sti og naboskel ikke kan overholdes, skal der indsendes ansøgning om byggetilladelse. Plan og Byg vil herefter foretage en helhedsvurdering af ansøgningen iht. kapitel 2 i bygningsreglementet. I nogle tilfælde vil kommunen foretage en nabohøring i forbindelse med sagsbehandlingen.

Der ud over kan udvidelsen af etagearealet i forbindelse med udvendig efterisolering bevirke at den maksimale bebyggelsesprocent, fastsat i en lokalplan, overskrides, hvorfor dette vil kræve en dispensation fra den gældende lokalplan. Der skal således fremsendes en ansøgning til kommunen.

Bevaringsværdige bygninger

Der gøres opmærksom på, at bevaringsværdige bygninger, der er sikret ved en lokalplan, ikke må ombygges eller ændres uden Kommunalbestyrelsens særlig godkendelse. Dvs. at der skal søges om udvendig efterisolering i disse tilfælde.