Terrænændringer

Gentofte Kommune er ikke en flad kommune. Visse steder bugter landskabet sig - det kan være på grund af den måde det blev dannet i istiden, og det kan også være fordi menneskeskabte ændringer gennem tiden, for eksempel anlæggelse af forsvarsanlæg eller veje.

Grundejere, der ønsker at opføre bebyggelse på en grund med terrænspring, eller som ønsker at terrænregulere deres grund, skal være ekstra opmærksomme.

Det er vigtigt i hvilket niveau en ny bebyggelse placeres, og hvor meget jord der ønskes lagt på eller taget af ved en given terrænændring. I henhold til gældende Bygningsreglement skal der - for bebyggelser på skrånende terræn eller terræn med større niveauforskelle - måles fra et eller flere niveauplaner, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Det gældende bygningsreglement kan ses på Bygningsreglementet.dk

Har man udført terrænændringer, der ikke er godkendt af kommunen, kan man i henhold til byggelovens § 13 og planlovens § 18 risikere at man skal tilbageføre terrænet.

Byggeloven og Planloven kan ses på Retsinformation.dk

Ansøgning om tilladelse

Grundens terræn skal fremgå af en ansøgning om byggetilladelse, herunder ved koteplan udført af beskikket landinspektør.

Såfremt der i forbindelse med et ansøgt byggearbejde foretages terrænregulering, skal dette fremgå af ansøgningsmateriale.

Såfremt der ønskes terrænregulering udover det som er fastsat i en lokalplan for området, skal der indsendes en begrundet ansøgning om dispensation.

En ansøgning skal indsendes via Byg og Miljø.

Ved ansøgning om dispensation kan det forventes, at der i forbindelse med sagsbehandlingen foretages høring, og der skal derfor påregnes øget sagsbehandlingstid.