Før du bygger

Der er en række forhold, der skal undersøges, som er bestemmende for hvad og hvor meget der kan bygges.

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten er et udtryk for, hvor stort ejendommens etageareal er i forhold til grundens størrelse.
Hvad enten der er tale om at bygge et nyt hus, at bygge til et eksisterende hus, eller at inddrage hidtil uudnyttet areal til beboelse, må bebyggelsesprocenten højst være som lokalplanen fastsætter for området.

Lokalplaner / Kommuneplan

I forbindelse med at man påtænker at bygge - skal det undersøges om det område man bor i, er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan.

Lokalplanerne indeholder bestemmelser om, hvad ejendommen må anvendes til, hvor meget der må bygges på grunden, krav til byggeriets udseende, hvilken type bolig eller erhverv der må ligge på grunden.

Hvis det område man bor i, ikke er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det Kommuneplanen, planloven og byggeloven der skal anvendes for afklaring af, hvordan området må udnyttes.

Tingbogsoplysninger

I forbindelse med at man påtænker at bygge, skal ansøgeren undersøge om den enkelte ejendom er omfattet af servitutter eller deklarationer, der kan begrænse eller forhindre byggeriet.

Dispensation

I forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse, hvor der ønskes dispenseret fra lovgivningen, skal det udtrykkeligt nævnes i det fremsendte ansøgningsmateriale, at der søges om dispensation.

I forbindelse med sagsbehandlingen af en dispensationsansøgning, skal naboen/naboerne altid høres inden Kommunen endeligt vurderer, om der kan eller ikke kan dispenseres fra loven.

Bygge-og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, strande og fortidsminder ikke påvirkes af ny bebyggelse eller ændringer i terrænet.

Bevaringsværdig

Hvis en bygning i en lokalplan er udpeget som bevaringsværdig eller optræder med en bevaringsværdi på 1-4 i Kommuneatlas betyder det, at (til)bygningen ikke udvendigt må ændres eller ombygges uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftning, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

E-mærkning

Nybyggeri skal indeholde oplysninger om bygningens beregnede energibehov, dokumentation for at energirammen er opfyldt, oplysninger om evt. lavenergiklasse samt kvittering for, at oplysningerne er indberettet til Energimærkningsordningen.

Byggeskadeforsikring

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1. april 2008 og indfører krav om en obligatorisk byggeskadeforsikring.

Miljømæssige forhold

Du kan finde vejledning om miljømæssige forholdsregler ved midlertidige aktiviteter i forskriften nedenfor.