Naturbeskyttelseslinjer

Flere ejendomme i Gentofte Kommune er omfattet af beskyttelseslinjer for sø, skov, å, strand samt fortidsminder. Her er der særlige forhold, der skal taget hensyn til.

Beskyttelseslinjerne er fastsat i Naturbeskyttelsesloven for at sikre de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, strande og fortidsminder, så disse ikke påvirkes negativt eller at oplevelsen af dem ændres væsentligt af fx ny bebyggelse, hegn eller terrænændringer. Desuden skal beskyttelseslinjerne sikre bestanden af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige og kulturhistoriske værdi.

Ansøgning i forbindelse med naturbeskyttelseslinjer

Det kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, at opføre bebyggelse indenfor en beskyttelseslinje herunder også garager, carport, drivhuse, udhuse, terrasser, hegn m.m.

Der skal indsendes en begrundet dispensationsansøgning til vurdering i forbindelse med sagsbehandlingen.
Ansøgningen skal sendes ind via Byg og Miljø.

I sagsbehandlingen skal relevante parter høres, opmærksomheden henledes derfor på, at der kan være øget sagsbehandlingstid.

Særligt for skovbeskyttelseslinjen er, at der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m2 i byzone, når disse opføres i tilknytning til beboelseshuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig.
Vær opmærksom på, at småbygningerne kan kræve kommunens godkendelse eller tilladelse iht. Byggeloven.

Det er Kystdirektoratet, der er myndighed for strandbeskyttelseslinjer.