Garager, carporte, udhuse m.m.

Bygningsreglements bestemmelser for småbygninger omfatter garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse, overdækkede terrasser m.m.

Hvis du bor i rækkehus eller enfamiliehus, kan du som udgangspunkt opføre småbygninger med et samlet areal på op til 50 m2 uden at søge byggetilladelse. Det er altså ikke størrelsen på den enkelte bygning, der bestemmer om du skal søge om byggetilladelse, men derimod det samlede areal af småbygninger på grunden.

Derudover skal du være opmærksom på, at bygningsreglementets bebyggelsesregulerende (højde- og afstandskrav) skal overholdes. Hvis det ikke er muligt at overholde bestemmelserne, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af byggeriet og du skal indsende en byggeansøgning – også selv om det samlede areal af småbygninger er under 50 m2.

Du skal også være opmærksom på, at arbejdet kan kræve en planmæssig godkendelse, herunder om byggeriet overskrider den maks. tilladte bebyggelsesprocent i den gældende lokalplan for din ejendom. 

Ved beregning af etagearealet og bebyggelsesprocenten på din ejendom, er det de beregningsregler i bygningsreglementet, som var gældende på det tidspunkt hvor lokalplanen blev vedtaget, der skal anvendes. Er lokalplanen for dit område f.eks. vedtaget i 2011, er det beregningsreglerne fra bygningsreglementet 2010 (BR10), der skal anvendes når bebyggelsesprocenten på din ejendom skal beregnes. 

Vær derfor opmærksom på følgende:

  • Er det samlede areal for småbygninger på grunden over 50 m2, skal du søge om byggetilladelse via Byg og Miljø. Husk at overdækninger også tælles med i arealet.

  • Kan småbygningerne ikke overholde bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser, skal du søge om byggetilladelse via Byg og Miljø.

  • Du skal huske at orientere dig om bestemmelserne i kommuneplan og lokalplan/byplanvedtægt.

Begrænsningen på de samlede 50 m2 for småbygninger gælder alle småbygninger på grunden. Hvor der tidligere, i visse tilfælde, var mulighed for at opføre op til 2 fritliggende småbygninger på op til 10 m2 uden byggetilladelse, indgår de nu i det samlede areal. 

Integrerede garager 

Ved nedlægning eller etablering af integrerede garager i fritliggende- og sammenbyggede enfamiliehuse skal der altid fremsendes en byggeansøgning. 

Overkørsler

Hvis der etableres en ny overkørsel, eller nedlægges en overkørsel, skal der søges om tilladelse hos Park og Vej.

Ansøgningsmateriale

Byggeansøgningen skal indeholde oplysninger til identifikation af ejendommen (adresse og matrikel nr.), underskrives af ejer af ejendommen, eller der skal foreligge fuldmagt fra ejer.


Beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes (dette kan også anføres på selve tegningen).

Redegørelse for hvordan man bortleder tagvand (tagvand kan ledes til kloak eller faskine). 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementerne, servitutter der er lyst på ejendommen, som projektet evt. måtte være i strid med. 

  • Tegningsmateriale målsat i mindst 1:100 

  • Situationsplan, eksisterende forhold. En tegning over grunden, der viser samtlige bygningers placering på grunden herunder afstande til skel mod naboer og veje. 

  • Situationsplan, fremtidige forhold. Ny ønsket placering af ny garage/carport mv. Afstande til naboskel og vej skal være tydeligt angivet. 

  • Tegning af selve garagen/carporten, opstalt-bygningen set fra siden, gerne flere opstalter så vi kan se bygningen fra flere sider (f.eks. mod nord/syd/øst/vest). Tegning skal være målsat. 

  • En beregning af bebyggelsesprocenten.