Efter afgørelse

I afgørelsen fremgår en frist for udførelse af arbejdet. Fristen løber fra modtagelsen af kendelsen eller forliget og er normalt minimum 4 uger. Hegnssynet sætter også en frist for at indhente tilbud på arbejdets udførelse. Hegnssynsforretningen er overstået, og hegnssynet kan ikke inddrages yderligere.

Bl.a. når forholdet er undergået væsentlige ændringer, kan du søge hegnssynet om genoptagelse. En genoptagelse vil kun blive givet, hvis lovens betingelser for genoptagelse er opfyldt.

Domstolsprøvelse

Hegnssynets kendelse er den endelige administrative afgørelse og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hegnssynets kendelse kan af hver af parterne indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at kendelsen er meddelt. Retten kan dog undtagelsesvis tillade, at sagen bliver indbragt efter udløbet af fristen, når ansøgning herom indgives senest 6 måneder efter, at kendelsen er meddelt.

Sagsanlæg sker ved at indgive stævning til:

Retten i Lyngby

Lyngby Hovedgade 96

2800 Kgs. Lyngby

Forlig er en aftale mellem parterne og kan ikke umiddelbart prøves ved domstolene.

Tvangsfuldbyrdelse

(gennemtvingelse af hegnssynets afgørelse og forlig)

Er det besluttet i forliget eller i hegnssynets kendelse, at naboen eller én af naboerne skal udføre et arbejde inden en angiven frist, og bliver dette arbejde ikke udført, eller er arbejdet mangelfuldt udført, kan du anmode hegnssynet om et nyt hegnssyn. 

Hegnssynet kan beslutte, at arbejdet skal udføres ved formandens foranstaltning. Udgiften til udførelse af arbejdet betales af den nabo, der ikke har udført et arbejde, som hegnssynet har pålagt.

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,