Information om plejehjem, botilbud, mv.

27. maj 2020

 

Plejeboliger  - sådan må du komme på besøg

Besøg i plejeboliger i Gentofte Kommune skal stadig foregå udendørs. Der er derved fortsat forbud mod indendørs besøg af pårørende i plejeboliger. Forbuddet gælder indtil nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. besøg i plejeboliger bliver meldt ud. 

Det fortsatte forbud mod besøg indendørs fastholdes på baggrund af følgende udmelding fra regeringen på myndighedernes samlede corona-hjemmeside (www.politi.dk/corona): "Partierne er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne."

 

Rammer for udendørs besøg i plejeboligerne


Hvor længe kan du være på besøg?
Besøgende vil være af kortere varighed, og du aftaler det med den enkelte plejebolig ud fra de lokale muligheder.

 

Hvilke dage kan man komme på besøg?
Besøgende vil som udgangspunkt være på hverdage, med mulighed for besøg i weekender, hvis det ikke er muligt for dig som pårørende at komme på en hverdag.
Konkrete tidspunkter fastlægges ud fra lokale forhold i de enkelte plejeboliger.

 

Hvor foregår besøget?
Besøget vil foregå udendørs. Den enkelte plejebolig fastlægger hvor, og hvordan besøgende kan foregå, ud fra de lokale fysiske rammer og faciliteter.
Flere steder kan besøgene gennemføres i dårligt vejr, og vi arbejder hen imod, at alle besøg også kan gennemføres i dårligt vejr.

 

Rammer omkring besøget

  • Beboer og pårørende må ikke komme i fysisk kontakt med hinanden. Der vil være mindst 2 meters afstand. På grund af afstandskravet er der ikke behov for, at beboer eller pårørende bærer værnemidler så som visir.
  • Mellem hvert besøg bliver der udført rengøring og desinfektion af kontaktpunkter (stole, borde, skærme m.m.), ligesom der bliver luftet ud hvis besøget foregår i telt.
  • Både beboer og pårørende skal spritte hænder af før og efter besøget – der vil være sprit tilgængeligt.
  • Hvis en beboer har svært ved at forstå kravet om afstand, fx pga. demens, vil der være en medarbejder tilstede, for at støtte beboeren i at forholdsreglerne overholdes.
  • Hvis du som pårørende er syg eller har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg af hensyn til smitterisiko.

 

 

20. maj 2020

Nye rammer for udendørs besøg i plejeboligerne (maj 2020)

Det er nu muligt at besøge beboere på kommunens plejeboliger udendørs. Det sker i forlængelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 12. maj: ’Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre’.

Hvor længe kan du være på besøg?
Besøgende vil være af kortere varighed, og du aftaler det med den enkelte plejebolig ud fra de lokale muligheder.

Hvilke dage kan man komme på besøg?
Besøgende vil som udgangspunkt være på hverdage, med mulighed for besøg i weekender, hvis det ikke er muligt for dig som pårørende at komme på en hverdag.
Konkrete tidspunkter fastlægges ud fra lokale forhold i de enkelte plejeboliger.

Hvor foregår besøget?
Besøget vil foregå udendørs. Den enkelte plejebolig fastlægger hvor, og hvordan besøgende kan foregå, ud fra de lokale fysiske rammer og faciliteter.
Vi arbejder hen imod, at besøg også kan gennemføres i dårligt vejr.

Rammer omkring besøget

  • Beboer og pårørende må ikke komme i fysisk kontakt med hinanden. Der vil være mindst 2 meters afstand. På grund af afstandskravet er der ikke behov for, at beboer eller pårørende bærer værnemidler så som visir.
  • Mellem hvert besøg bliver der udført rengøring og desinfektion af kontaktpunkter (stole, borde, skærme m.m.), ligesom der bliver luftet ud hvis besøget foregår i telt.
  • Både beboer og pårørende skal spritte hænder af før og efter besøget – der vil være sprit tilgængeligt.
  • Hvis en beboer har svært ved at forstå kravet om afstand, fx pga. demens, vil der være en medarbejder tilstede, for at støtte beboeren i at forholdsreglerne overholdes.
  • Hvis du som pårørende er syg eller har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg af hensyn til smitterisiko.

 

 

14. maj 2020:

 

Lempelse af besøgsrestriktioner på socialområdet (botilbud, mv)

 

Det har hidtil kun været muligt i kritiske situationer at aflægge besøg hos pårørende på botilbud m.v. på det sociale område.

 

Social- og Indenrigsministeren har nu udsendt en bekendtgørelse, som lemper besøgsrestriktionerne på botilbud m.v.

 

Det betyder, at inden for 7 dage fra d. 13. maj 2020 kan alle borgere på botilbud få besøg på udearealer. Borgeren kan få besøg af 1 – 2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende. Botilbuddene fastlægger de nærmere rammer for besøgene.

 

Det er ledelsen på botilbuddet, der, med inddragelse af beboeren, udpeger besøgspersoner. Tilbuddets ledelse tilrettelægger desuden besøgene, så de kan foregå på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Borgere kan desuden, under visse betingelser, få mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over. Det kræver, at borgeren har egen indgang fra udearealer, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes, at de besøgene alene har adgang til beboerens egen bolig, og at beboeren har forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

 

Derudover gælder de hidtidige regler om adgang til besøg i kritiske situationer fortsat.

 
  

 

 

6. maj 2020

 

Status vedr. COVID-19 på Plejehjemmet Salem

Alle beboere og medarbejdere på Plejehjemmet Salem er nu blevet gentestet for COVID-19, og alle svar er kommet retur. Langt de fleste beboere, som før var testet positiv med COVID-19, er nu testet negative. 5 beboere har pt. COVID-19.  Langt de fleste af medarbejderne som var testet positiv for COVID- 19 er ligeledes raskmeldte.

I alt er 4 beboere på Plejehjemmet Salem afgået ved døden efter at være konstateret smittet med COVID-19.

 

23. april 2020

Beboere afgået ved døden med COVID-19 på Plejehjemmet Salem

To beboere på Plejehjemmet Salem er afgået ved døden. Beboerne var testet positive for COVID-19.
Det første udbrud af COVID-19 på Plejehjemmet Salem blev konstateret den 15. april, hvor to beboere blev testet positive. De efterfølgende dage blev alle beboere på Salem testet, og i alt 17 beboere har siden 15. april fået konstateret smitte med COVID-19. Alle beboere er fortsat isoleret i egen bolig for at forhindre yderligere smittespredning. Der er indkaldt ekstra personale for at klare den ekstraordinære situation, og både Salems ledelse, plejehjemslægen og forvaltningen følger naturligvis situationen tæt.

Også alle medarbejdere på plejehjemmet er blevet testet for COVID-19. I alt er 11 medarbejdere testet positive. 52 medarbejdere er testet negative. Der afventes fortsat resultater vedrørende de resterende medarbejdere. Der er i alt 45 boliger opdelt i fire boenheder på Salem.

 

15. april 2020

Beboere smittet med COVID-19 på Plejehjemmet Salem

To beboere på Plejehjemmet Salem er i dag blevet testet positive for COVID-19 og er i isolation i deres bolig. De pårørende er informeret, og beboerne i den enhed, hvor de pågældende bor, er også i isolation i deres boliger for at forebygge eventuel yderligere smitte.

Det er aftalt med Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle beboere i de kommende dage bliver testet for COVID-19.

Plejehjemmet Salem og Gentofte Kommune er i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne og følger naturligvis deres anvisninger meget nøje samt har fortsat en meget skærpet opmærksomhed på at forebygge smitte og på symptomer – både hos beboere og medarbejdere.

Opdatering 18. april 2020:

Alle beboere på Plejehjemmet Salem er nu testet for COVID-19. Testen viste, at yderligere 10 beboere på Salem på nuværende tidspunkt er smittet. Alle beboere på plejehjemmet er derfor nu isoleret i egen bolig for at forhindre yderligere smittespredning. Der er indkaldt ekstra personale for at klare den ekstraordinære situation, og både Salems ledelse, plejehjemslægen og forvaltningen følger naturligvis situationen tæt. 

 

6. april 2020

Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser

Alle kommuner har den 6. april 2020 fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om omgående at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og selvejende plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. 

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunerne om udstedelse af forbud er gældende indtil videre. 

Dette forbud afløser forbud af 18. marts 2020.

Undtagelser til forbuddet  

 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en beboers nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. Ved en kritisk situation forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelse.

Besøg i kritiske situationer skal på forhånd aftales med lederen af institutionen.

 

5. april 2020

Besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet.

Social- og Indenrigsministeriet har den 5. april 2020 ved bekendtgørelse forbudt besøg på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet. Forbuddet mod besøg gælder boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale, selvejende  og private bosteder samt specialdagtilbud og særlige klubtilbud. Dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer, udearealer og beboernes personlige boliger. 

Besøgsforbuddet er gældende indtil videre og ophæves senest den 1. juli 2020. 

Dette forbud afløser forbud af 18. marts 2020.

Undtagelser til forbuddet

 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en beboers nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. Ved en kritisk situation forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Besøg i kritiske situationer skal på forhånd aftales med lederen af institutionen.

 

03.04.2020

Videosamtaler med familie og venner i en svær tid

Der findes mange muligheder for at have ”telefonsamtaler”, hvor du samtidig ser den, du taler med på en skærm. Det kan lade sig gøre på telefon, iPad og computer. 

Telefonen skal være en smartphone, og ellers kan du have videosamtaler på din iPad eller computer. 

Videosamtaler med venner og familie giver en helt anden oplevelse, når man kan se hinanden. Det er en god mulighed særligt under corona-krisen, hvor myndighederne opfordrer os til at blive hjemme. 

Guide til videosamtaler

Her er link til en guide til de mest brugte videosamtaler, som er nemme at bruge - Messenger, Facetime og Skype:

Gå til Guide til videosamtaler (pdf)

Find også inspiration hos Ældre Sagen: Gå til Ældre Sagens side om videoopkald  

På ekursus.nu kan du læse om onlinekurser i videosamtaler med venner og familie. Gå til ekursus.nu siden om videosamtaler 

Brug for hjælp?

Du har mulighed for at få hjælp og vejledning til at komme i gang med videosamtaler ved at ringe til kommunens digitale vejleder under corona-krisen. 

Tilbuddet er til dig, der ikke er fortrolig med at bruge de nye muligheder – og sammen finder vi over telefonen ud af, hvordan du kan bruge din computer, telefon eller iPad, så du kan se den, du taler med.

Ring tlf. 3998 6668 på hverdage fra mandag til fredag kl. 10-12, så hjælper vi dig videre. 

Undtagelser til forbuddet 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en beboers nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

 

13. marts 2020 

For at minimere risikoen for spredning af coronavirus, er det ikke længere muligt at aflægge besøg på plejecentre og botilbud på det sociale område, medmindre der er tale om et uopsætteligt besøg, som på forhånd er aftalt med lederen af institutionen.