Fredede bygninger

De fredede bygninger er kernen i den danske kulturarv og som sådan en umistelig repræsentationen af bygningsarven.

Fredningsomfanget spænder vidt fra fredning af de fineste og ældste af vore slotte, herregårde og palæer til arkitektonisk mere ydmyge bygninger. I de seneste år har der været opmærksomhed på også at sikre en række nyere bygninger, som repræsenterer vore egen tids bygningsmæssige formåen.

For at blive fredet skal en bygning være over 50 år og af en væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi. Yngre bygninger samt fredede bygningers omgivelser kan også i særlige tilfælde fredes.

En fredning betyder blandt andet, at bygningen skal holdes i en forsvarlig stand, at enhver ændring af bygningen skal godkendes af Kulturstyrelsen, at der kan ydes støtte og bistand til bygningsarbejder og projektudarbejdelse, at ejer kan fritages for ejendomsbeskatning samt at ejer under visse omstændigheder kan forlange overtagelse af ejendommen af staten.

I Gentofte findes der cirka 50 fredede bebyggelser og ejendomme.

Se mere på Slots- og Kulturstyrelsens - Fredede og bevaringsværdige bygninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,