Facader og skilte i byrummet

Facader og skilte har stor betydning for den gode oplevelse af handelsstrøgene og andre byrum, hvor der er butikker og publikumsorienteret service.

Et handelsstrøg skal være levende, attraktivt og rart at færdes i, samtidig med at de handlende skal have mulighed for at gøre opmærksom på sig selv med udstillinger og skiltning.

Arkitektonisk kvalitet kan være med til at understøtte den stemning, der gør det rart at opholde sig i byrummet.

Vejledning om facader og skilte

Efter en indledende dialog med Handelsstandsforeningen har Gentofte Kommune udarbejdet en vejledning for butiksfacader og skilte på bygninger, der anvendes til butikker og publikumsorienteret service.

Formålet er at sikre bevarelse af de æstetiske og arkitektoniske kvaliteter, der allerede er med til at skabe smukke byrum, samt sikre at nye tiltag medvirker til en fortsat forskønnelse og udvikling i bydelscentre og lokalcentre i Gentofte Kommune.

Den enkelte bygning har ikke kun værdi i forhold til egen arkitektur, men skal ses i sammenhæng med de omkringliggende bygninger og byrummet i øvrigt.

Bygninger, der rummer forretninger er ofte privatejede, hvorimod gaden og fortovet er offentligt vejareal. Det er derfor vigtigt, at der er en god dialog om, hvordan facader, skilte og gadeinventar udformes og placeres.

De enkelte handelsstrøg kan ikke behandles efter samme skabelon. Derfor indeholder vejledningen opslag om kommunens største handelsstrøg (de 6 bydelscentre).

Udover opslag om de 6 handelsstrøg indeholder vejledningen gode råd om facader, herunder om markiser og baldakiner, samt om skiltning, både facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skilte og anden form for skiltning.

Vejledningen lægger op til, at variation og harmoni tilsammen gør byrummene attraktive at opholde sig i - samtidig med at detailhandelen understøttes og styrkes.

Vejledningen er tænkt som et fælles inspirationsværktøj for detailhandlere, ejendomsejere og Gentofte Kommune ved ændringer på facader og skilte og opsætning af nye skilte.

Ved opstilling af gadeinventar skal der rettes henvendelse til vejmyndigheden i kommunen.

Læs vejledning om facader og skilte 

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,