Klagevejledning i forhold til planloven og miljøvurderingsloven

Når en lokalplan, kommuneplan, miljørapport og sammenfattende redegørelse er blevet endelig vedtaget, kan afgørelserne påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan ikke klages over de skøn, der er foretaget ved afgørelserne.

Ved offentlig bekendtgørelse af planer vedtaget i henhold til planloven kan der klages over retlige spørgsmål til  Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændring Lov nr. 1833 af 8. december 2020, § 6).

Ved offentlig bekendtgørelse af ledsagende miljørapport og sammenfattende redegørelse kan der klages over retlige spørgsmål til Planklagenævnet, jf.  miljøvurderingslovens § 48, stk. 2 (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 som ændret ved Lov nr. 2192 af 29. december 2020 og lov nr. 2213 af 29. december 2020). 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

 

Hvem skal modtage klagen

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk

Der kan i særlige tilfælde indgives klage uden om klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

 
 

Gebyr 

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk.

 

Domstolene

 

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven og miljøvurderingsloven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til planlovens § 62 og miljøvurderingslovens § 54.