Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurderingsloven er lavet for at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Gentofte Kommune er, lige som andre myndigheder der vedtager planer og programmer, omfattet af lov om miljøvurdering.

Det betyder, at når Gentofte Kommune udarbejder og vedtager planer og programmer, som udstikker rammer for fremtidige anlægsarbejder eller arealanvendelser, skal det afgøres om der skal gennemføres en miljøvurdering inden planen eller programmet vedtages.

Hvad er en miljøvurdering?

En miljøvurdering omfatter en vurdering af sandsynlige væsentlige miljøbelastninger ved en gennemførelse af plan eller program. Herunder belastningen på befolkning, for den biologisk mangfoldighed, kulturarven, luften, vandet, jordbunden, de materielle goder, de klimatiske faktorer mm. samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer

Hvornår skal der laves en miljøvurdering?

Viser en vurdering (screening), at det kan forventes, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der udarbejdes en miljøvurdering i form af en rapport, der skal i offentlig høring sammen med planen eller programmet.

Hvis det besluttes, at der for en given plan eller program ikke skal udarbejdes en miljørapport skal beslutningen herom og begrundelsen herfor offentligt bekendtgøres med klagemulighed/frist før endelig vedtagelse af plan eller program.

Fastlægger planer og programmer anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.