Omkring Korsgårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 52 for et område omkring Korsgårdsvej

Lokalplanen er vedtaget den 17. december 1985 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre arealer til offentlige og private institutioner af almennyttig karakter,
  • at sikre arealer til offentlig og privat service, oplagring, værksteder og småhåndværk,
  • at sikre at bebyggelse placerés og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse,
  • at bevare karakteristiske træer langs Korsgårdsvej.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,