Mellem Hvidørevej, Ordrup Jagtvej, Exnersvej og Kystvejen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 142 for et område mellem Hvidørevej, Ordrup Jagtvej, Exnersvej og Kystvejen

Lokalplanen er vedtaget med 14 stemmer (C+V+A+F) for og 3 stemmer (T+B) imod den 30. september 2002 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen er ændret på følgende punkter:  

  • det præciseres, at Hvidøre – og Christiansholms Batteri er fredet,
  • et træ på Rosavej udpeget bevaringsværdig udgår,
  • en beboelsesbygning på Emiliekildevej markeres bevaringsværdig.

Lokalplanens formål er:

  • at områderne bevares som attraktive villaområder,
  • at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse,
  • at enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og træer bevares med henblik på sikring af områdets eksisterende miljøkvaliteter,
  • at kommunens grønne vejbilleder opretholdes,
  • at fremtidige parceller sikres en rimelig størrelse,
  • at utidssvarende byplanvedtægter ophæves.

Se planen her

Se Lokalplan 142.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,