Mellem Prinsesse Alexandrines Alle, Trunnevangen og Enighedsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 183 for et område mellem Prinsesse Alexandrines Alle, Trunnevangen og Enighedsvej

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 28. maj 2001 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen er ændret på følgende måde:

  • § 7.2 om bevaringsværdige træer udgår § 11 suppleres med en bestemmelse om forurening af matr.nr. 2 z Ordrup.
  • Redegørelsen suppleres i overensstemmelse hermed.

Lokalplanens formål er:

  • at området bevares som et attraktivt villaområde,

  • at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse,

  • at særligt bevaringsværdige bygninger bevares,

  • at kommunens grønne vejbilleder opretholdes

  • at fremtidige parceller bliver af en rimelig størrelse,

  • at utidssvarende servitutter og byplanvedtægter ophæves.

Se planen her 

Se Lokalplan 183.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,